EICH STORI CHI

Gwasanaeth cyfathrebu cyflawn, safonol a hyblyg yn y Gymraeg a'r Saesneg.
Yn seiliedig yn Yr Wyddgrug yn ymyl Wrecsam a Chaer - yn cynhyrchu canlyniadau campus i gleientiaid ledled Cymru a'r DU.

HAFAN

AMDAN

GWASANAETHAU

GEIRDA

CYSYLLTU

BLOG

Datgan: cyhoeddi, traethu, adrodd, gwneud yn hysbys.

Mae angen Cysylltiadau Cyhoeddus da ar bob busnes. Mae CC yn defnyddio technegau gan gynnwys datganiadau i'r wasg, digwyddiadau ac ymrwymiad cymuned, a marchnata cyfryngau cymdeithasol a digidol. Gall rhaglen CC wedi ei lunio'n arbennig i dargedu'ch darpar gwsmeriaid chi gynhyrchu canlyniadau llawer mwy effeithiol na hysbysebu wedi ei anelu at y cyhoedd cyffredinol.

Efallai'ch bod eisoes yn gwneud y pethau iawn - o helpu elusen leol, i gyflenwi cynnyrch Masnach Deg yn unig, i redeg cynllun prentisiaeth - felly gadewch i bawb wybod!

Nid yw pethau'n mynd yn iawn o hyd, ac os mae rhywbeth yn mynd o'i le i'ch busnes chi, mae'n bwysig bod gennych rywun sy'n gwybod sut i reoli argyfwng.

Mae gan bob busnes stori, mae gan y rhan fwyaf sawl un. Os nad ydych yn gwybod beth yw'ch stori chi, wyddoch chi ddim sut i'w adrodd, neu does gennych chi ddim amser, gallwn ni helpu.

Datgan - eich stori chi.

AMDAN

Required

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Required

Required

Required

Required

Sefydlwyd Datgan gennyf i, Laura Edwards, i roi gwasanaeth Cysylltiadau Cyfathrebu cyflawn, safonol a hyblyg i fusnesau yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Fel cyn prif ohebydd ar bapurau yng Ngogledd Cymru, dwi'n gwybod sut i fachu sylw newyddiadurwyr i gael yr ymdriniaeth rydych chi ei eisiau. Wedi gweithio mewn CC a marchnata ym meysydd llawrydd, cyhoeddi ac elusen, dwi hefyd yn gwybod sut i ddefnyddio marchnata digidol a chyfryngau cymdeithasol a thechnegau eraill i gael canlyniadau campus i chi. Gallaf gyflenwi'r rhan fwyaf o'n pecynnau'n bersonol ac fe'm cefnogwyd gan rai o weithwyr proffesiynol gorau'r rhanbarth, o ffotograffwyr i ddylunwyr graffeg ac argraffwyr.

Os gwelwch yn dda codwch y ffon neu yrru e-bost i ddarganfod be gall Datgan ei wneud i chi. Neu tanysgrifiwch ar gyfer e-lythyr rheolaidd Datgan yma:

GWASANAETHAU

Gall Datgan ddarparu pob agwedd o'ch anghenion cyfathrebu gan gynnwys:

 

datganiadau i'r wasg

marchnata cyfryngau cymdeithasol

ysgrifennu copi gwe, llythyr a phamffled

llythyrau newyddion - print ac e-bost

cylchgronau mewnol

gohebu

golygu

prawf ddarllen

rheolaeth argyfwng

rheolaeth digwyddiadau

 

Mae'n gall rhoi sylw cyson i'ch marchnata a chysylltiadau cyhoeddus a gall Datgan gynnig gwahanol atebion i weddu eich gofynion a'ch cyllid. Gallech fy nghyflogi ar sail fel bo angen, pan ydych eisiau datganiad i'r wasg wych, trefnu digwyddiad neu help gyda rheoli argyfwng. Neu'n hytrach fedraf weithio i chi bob mis yn gweinyddu eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, ysgrifennu eich blogiau ac yn gosod datganiadau i'r wasg. Os oes well gennych weithio yn fewnol, gallaf ymgynghori a chreu cynllun marchnata i'ch rhoi ar ben y ffordd a hyfforddi eich staff i'w weithredu. Os gwelwch yn dda cysylltwch am sgwrs heb orfodaeth i drafod sut fedraf eich helpu.

GEIRDA

"Fel rheolwr cyfathrebu cyfryngau ym Mhrifysgol Glyndŵr ofynnais i Laura weithio ar nifer o brosiectau arbennig," meddai Steve Graves.

"Tynnodd y rhain ar ei sgiliau a phrofiad eang yng nghyfathrebu cyfryngau a'i sgiliau ieithyddol fel siaradwraig Cymraeg iaith gyntaf. Roedd y prosiectau'n cynnwys diweddaru cynnwys Cymraeg ardraws wefan y brifysgol i sicrhau bod y brifysgol yn cydymffurfio a deddfwriaeth ddiweddar.

"Darparodd Laura wasanaeth ardderchog, yn cyflawni ei briff ac yn aml yn mynd tu hwnt iddo wrth ddefnyddio'i blaengaredd a'i phrofiad rheoli. Drwy gydol y prosiectau roedd Laura yn broffesiynol a hyblyg yn ei hagwedd, yn rhagori ein gofynion ac yn profi'n wir ased i dîm cyfathrebu'r brifysgol."

 

CYSYLLTU

Am sgwrs heb orfodaeth i drafod eich anghenion a sut gallaf eich helpu,
peidiwch ag oedi a chysylltu â Laura Edwards.

Datgan | 01352 754011 | 07958 716489

Datganiadau i'r wasg, marchnata cyfryngau cymdeithasol, ysgrifennu copi, llythyrau newyddion, gohebu, golygu, prawf ddarllen, rheolaeth argyfwng, rheolaeth digwyddiadau.

Eytonhurst, Lon Bryn Coch, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 1PP

Datgan © 2014. All rights reserved.

GWASANAETHAU